• Fail2Succeed: przegrywać jest spoko 

  di il 28 marzo 2014

  Strach przed porażką to jedna z największych przeszkód stających na drodze młodych przedsiębiorców. Piętno związane z przedsiębiorczym fiaskiem powstrzymuje wielu młodych Europejczyków przed realizacją swych pomysłów. Fail2Succeed chce temu zaradzić. O odnoszeniu sukcesów przez porażki - Andrea Gerosa, założyciel ThingYoung.

 • Geje w Tunezji: „Jesteś pedałem, czy co?”

  di il 10 marzo 2014

  Mło­dzi tu­ne­zyj­scy ho­mo­sek­su­ali­ści nie mają łatwo. Trzy lata po wio­śnie arab­skiej bycie ho­mo­sek­su­ali­stą lub bi­sek­su­ali­stą to tutaj nie tylko temat tabu, ale i prze­stęp­stwo. Młode po­ko­le­nie gejów pomimo wszystko chce wal­czyć o swoje prawa. Na razie jednak bra­ku­je im jesz­cze po­czu­cia so­li­dar­no­ści, stra­te­gii i od­wa­gi, niezbędnych do stworzenia silnego ruchu.

 • RADIO EUROPA BAZAAR: NOWE FALE NA STARYM KONTYNENCIE

  di il 04 febbraio 2014

  W samym sercu Europy młody zafascynowany radiem Francuz Antoine Lheureux  postanawia chwycić za mikrofon i z Londynu ruszyć do Berlina, po drodze zahaczając o Brukselę. Chce wypowiadać się jako obywatel Europy i poznać „pokolenie Erasmusa”. Wywiad.

 • SAKHR AL-MAKHADHI: GŁOS SYRII W LONDYNIE

  di il 24 gennaio 2014

  Od blo­ge­ra do exper­ta BBC do spraw Syrii -  Sakhr, syn Je­meń­czy­ka i Bry­tyj­ki, uro­dził się w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie do­ra­stał wśród gazet i po­li­ty­ki. Dzi­ś ma w życiu jeden cel - po­ka­zać spo­łe­czeń­stwu praw­dzi­we ob­li­cze Bli­skie­go Wscho­du.

 • Imigracja: Bawarsko-brytyjski shitstorm

  di il 20 gennaio 2014

  Przez Eu­ro­pę po raz ko­lej­ny prze­la­ła się fala mi­gra­cji - jed­nak w prze­ci­wień­stwie do ocze­ki­wań, nie przez gra­ni­ce państw, lecz w gło­wach po­li­ty­ków w Lon­dy­nie i Mo­na­chium. Od 1 stycz­nia oby­wa­te­le Buł­ga­rii i Ru­mu­nii mogą swo­bod­nie po­dró­żo­wać mię­dzy pań­stwa­mi Unii Eu­ro­pej­skiej.